Shared Perspectives: Driving Culture Through Place image
< back to programme
Wednesday 15th June 2022

Shared Perspectives: Driving Culture Through Place

3:45pm - 4:45pm

Creative Industries is often typically viewed through an urban lens, but rural areas have their own distinct sense of place and unique provenance which can form an integral part of how they present themselves to the world. Featuring businesses in Scotland and Nova Scotia, this fascinating session will explore the rich relationship between the creative industries and place, discuss how geography shapes and defines culture and how this creates meaning and value for communities and businesses. The session will be in Gaelic with translation available.

Seallaidhean Co-roinnte: Stiùireadh Cultar Tro Àite
15mh Ògmhios 2022

Thathar air a bhith gu h-àbhaisteach a’ coimhead air na gnìomhachasan cruthachail mar chulaidh-iongantais, ach tha am faireachdainn sònraichte fhèin de àite, bun-tùs agus dualchas air leth aig sgìrean dùthchail, as urrainn pàirt bhunaiteach a chruthachadh ’s a chleachdadh air mar a tha sgìre ga riochdachadh fhèin don t-saoghal. A’ nochdadh ghnothachasan ann an Alba agus Alba Nuadh, bidh an seisean làn-tarraingeach seo a’ rannsachadh a’ chàirdeis shaidhbhir eadar an cultar agus an t-àite, a’ deasbad mar a tha cruinn-eòlas a’ cumadh agus a’ mìneachadh cultar agus mar a tha seo a’ cruthachadh brìgh agus luach do choimhearsnachdan agus do ghnothachasan. Bidh an seisean ann an Gàidhlig le eadar-theangachadh mar-aon ri fhaotainn.

Speakers

  Iain Fionnlagh MacLeòid
  Managing Director of CGS (Cànan Graphics Studio)

  Iain Fionnlagh MacLeòid is from the Isle of Lewis and is the Managing Director of CGS (Cànan Graphics Studio), a digital agency based on the Isle of Skye. He is also Further Education Development Manager at Sabhal Mòr Ostaig, the National Centre for Gaelic Language and Culture. Iain is also a writer and tv director, and owns Breanish Tweed, a textiles company which sells lightweight tweeds and cashmere to mainly the UK, Germany, US and Japanese markets.

  Ealasaid MacDonald
  Director of Strategy & External Affairs, MG ALBA

  Ealasaid is responsible for corporate communications, stakeholder and community engagement and oversees a number of the operational functions at MG ALBA. Ealasaid comes from a policy and public affairs background, with many years experience in local government, as well as working as a consultant within the private sector.

  Ealasaid has also been active in the voluntary sector undertaking a wide range of roles in relation to community engagement and participation.

  Ealasaid has a degree in Politics and International Relations, as well as an MSc in European Policy & Law. Originally from the Isle of South Uist, she lives in Benside, Isle of Lewis with her husband and two children.

  Pàdruig Morrison
  Musician and composer

  Musician and composer Pàdruig Morrison is from Grimsay in Uist. He is currently studying for a PhD in composition through Maynooth University in Ireland. His work is rooted in the Gaelic heritage as well as composing at the most contemporary end of the specturm between traditional and classical genres, as well as working in Ireland and with the indigenous Sámi creatives. He has been involved in several campaigns around housing, crofting, and Gaelic, especially in relation to Uist and the Outer Hebirdes.

  ’S ann à Griomasaigh ann an Uibhist a tha Pàdurig Moireasdan, a tha na neach ciùil agus sgrìobhadair ciùil. Tha e an dràsda a’ deanamh ceum PhD ann a bhith sgrìobhadh ceòl tro Oilthigh Mhàigh Nuad ann an Èirinn. Tha a chuid obrach a lùib dualchas na Gàidhlig, ach cuideachd gu mòr a luib ceòl ùr-nòsach eadar ceòl Gaidhealach agus clasaigeach, agus e cuideachd air obrachadh ann an Èirinn agus le tùsanaich Sámi. Tha e air a bhith an sàs ann an iomadach iomairt a thaobh taigheadais, croitearachd, agus na Gàidhlig, gu h-àraidh a’ buntainn ri Uibhist agus na h-Eileanan an Iar.

  Cailean Dòmhnullach | Colin MacDonald
  Gaelic Director

  Bidh Cailean ag obair aig Colaisde na Gàidhlig (Ceap Breatuinn) far am bi e ’striùireadh prògraman ann an cànan is cultar na Gàidhlig. Rugadh is thogadh e ann an Inbhir Nis (Ceap Breatuinn) agus tha e a-nis a’ fuireach anns a’ choimhearsnachd bheag bhrèagha, Còbh Anndra.

  Mar Stiùiriche na Gàidhlig, tha Cailean an-sàs ann am prògraman mar Na Gaisgich Òga, An Cùrsa Bogaidh, agus clasaichean eile ann an cànan is òrain. Rinn Cailean fo-cheum ann an Ceiltis aig Oilthigh Ceap Breatuinn far an d’fhuair e cothrom a dhol air iomlaid gu Sabhal Mór Ostaig fad bliadhna. Tha e an-dràsta ag obair air Ceum Maighstireachd ann an Ceiltis aig Oilthigh Naomh Fransaidh Xavier.

  --------

  Colin works at Colaisde na Gàidhlig/The Gaelic College where he directs programs in Gaelic language and culture. He was born and raised in Inverness (Cape Breton), and he now lives in the beautiful little community of Goose Cove.

  As Gaelic Director, Colin is involved in programs such as Na Gaisgich Òga/The Young Heroes, An Cùrsa Bogaidh/The Immersion Course, and other classes in language and song. Colin did his undergrade in Celtic Studies at Cape Breton University where he had the opportunity to go on exchange to Sabhal Mòr Ostaig for a year. He is currently working on his Masters Degree in Celtic Studies at Saint Francis Xavier University.

  Lewis MacKinnon
  Executive Director, Office of Gaelic Affairs, Government of Nova Scotia

  Lewis MacKinnon is an advocate for diversity and inclusion. As Executive Director, Office of Gaelic Affairs, Government of Nova Scotia, his work involves Gaelic language and cultural development, supporting initiatives at the community, institutional and government levels that pertain to Gaelic language and cultural reclamation and renewal and advancing socio-economic opportunities for Nova Scotia’s Gaelic community. He is a community activist, poet, writer, musician, speaker, Gaelic tutor and author having published and recorded number of books of poetry and music CDs.

  ’S e tagraiche airson iomadachd is for-ruigheachd a th’ann an Lodaidh MacFhionghuin. ’Na Cheannard aig Oifis Iomairtean na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Albann Nuaidhe, tha an obair aige a’ toirt a-staigh leasachadh na Gàidhlig cànain is a cultuir, is i a bhios a’ toirt taic ri iomairtean aig ìrean na coimhearsnachd, nan stéidheachdan is nan riaghaltasan a bhuineas do dh’ath-bhuannachadh is do dh’ath-ùrachadh is cothroman sòisealta is eaconomaigeach do choimhearsnachd Ghàidhealach na h-Albann Nuaidhe adhartachadh. ’S e neach-dèanadais na choimhearsnachd, bàrd, sgrìobhadair, neach-ciùil, labhraiche, taoitear na Gàidhlig is ùghdar is e a bhi a’ cur ann an cló uimhir do leabhraichean-bàrdachd is air a reacòrdadh iomadh clàr-ciùil.

Subscribe

* indicates required

XpoNorth will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@xponorth.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.