Cothroman Eaconamach is Sòisealta Airson Gàidhlig: Toraidhean na h-aithisg

Diciadain 11 Dàmhair 2023 / Wednesday 11th October 2023

1:30pm - 2:30pm

Tha clàradh an-asgaidh airson an tachartais an seo

Free registration for the event here


Cothroman Eaconamach is Sòisealta Airson Gàidhlig: Toraidhean na h-aithisg

Anns A’ Mhàirt 2022, ghairm Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas is an Eaconamaidh Buidheann Obrach Beatha Goirid (a’ bhuidheann) leis an amas a’ Ghàidhlig a neartachadh le fòcas air cothroman eaconamach agus an eaconamaidh a neartachadh le bhith a’ dèanamh a’ chuid as fheàrr de chothroman a thaobh a’ Ghàidhlig. Ghabh Art MacCarmaig, Cathraiche Fèisean nan Gàidheal pàirt sa bhuidheann-obrach.

Tha an oideachadh-lìn seo, air a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig le Art, na dheagh chothrom beagan a bharrachd fhaighinn a-mach mun aithisg, a’ gabhail a-steach a’ cho-theacsa anns a bheil a’ bhuidheann air a bhith ag obair, feadhainn dha na dùbhlain a tha an aghaidh na Gàidhlig agus cuideachd mu dheidhinn an iomadh chothrom a th’ ann airson builean airson cùisean sòisealta, eaconamach, cultarail, foghlaim agus sunnd.


Economic and Social Opportunities for Gaelic: The Report Findings

In March 2022, the Cabinet Secretary for Finance and the Economy convened a Short Life Working Group (the group) with an aim to strengthen Gaelic by means of a focus on economic opportunities and to strengthen the economy by making the most of Gaelic opportunities. Arthur Cormack, Chair of Fèisean nan Gàidheal participated in the working group.

This webinar, delivered in Gaelic by Arthur, is a great opportunity to find out a bit more about the report, including the context in which the group has operated, some of the challenges facing Gaelic as well as the considerable opportunities for social, economic, cultural, education and wellbeing outcomes.


Clàradh / Recording

Thoir an aire gum bi an seisean bùth-obrach seo air a chlàradh agus air a chur ris an leabharlann susbaint againn nas fhaide air adhart. Thèid na clàraidhean seo a chleachdadh le XpoNorth Digital airson margaidheachd agus follaiseachd anns na foillseachaidhean againn, air an làrach-lìn againn agus air na seanailean meadhanan sòisealta againn.

Please note that this webinar session will be recorded and added to our library of content at a later date. These recordings will be used by XpoNorth Digital for marketing and publicity in our publications, on our website and on our social media channels.


Smachd-bhannan / Sanctioning

Tha mi a’ dearbhadh cho fad ’s as aithne dhomh/ar n-eòlas agus ar creideas, nach eil an neach-frithealaidh, no ma tha iad a’ riochdachadh buidheann, a h-uile sealbhadair, ball, neach-earrannan, stiùirichean, urrasairean, com-pàirtichean agus buidhnean co-cheangailte ris a’ bhuidhinn sin, fo smachd smachd-bhannan sam bith. le Riaghaltas na RA neo Alba. Gus cumail ri stiùireadh Riaghaltas na h-Alba, tha mi a’ dearbhadh às leth na buidhne/companaidh agam, nach eil ceanglaichean no malairt eadar a’ chompanaidh/buidheann ann an Alba agus an Ruis no Belarus. Tha mi cuideachd a' tuigsinn gum faod HIE tuilleadh sgrùdaidhean a dhèanamh air mar a tha ceangalan sam bith ann agus mar a tha iad an làthair mar phàirt den tachartas seo.

I confirm that to the best of my/our knowledge and belief, the attendee, or if they represent an organisation, all owners, members, shareholders, directors, trustees, partners and related entities of that organisation, are not subject to any sanctions imposed by the UK or Scottish Governments. In order to comply with Scottish Government guidance, I confirm on behalf of my organisation/company, that there are no links or trade between the company/organisation in Scotland and Russia or Belarus. I also understand that as part of my attendance and participation in this event HIE may undertake further checks on the existence and nature of any links.

Subscribe

* indicates required

XpoNorth will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@xponorth.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.