Haidh, is mise ChatPal! – Inneal-Còmhraidh Gàidhlig ùr airson fallaineachd-inntinn

Tha NHS Eileanan Siar air a bhith a’ toirt taic gu leasachadh is deuchainn inneal-còmhraidh fallaineachd inntinn còmhla ri pàirtean ann an Fionnlain, an t-Suain agus Èirinn. Nise, mar phàirt dhe’n phròiseact ioma-chànanach gun choimeas, tha NHS Eileanan Siar air taic a thoirt gu cruthachadh earrainn Ghàidhlig na h-Alba dhe’n inneal. Anns na seachdainnean air thoiseach gabhaidh fichead còmpairtichean a tha a’ fuireach anns na h-Eileanan an Iar pàirt ann an deuchainn ceithir seachdaineach aontaichte gus gach cuid na h-earrainnean Bheurla is Ghàidhlig am feuchainn.

‘S e prògraman compiutair a tha ann an Innealan-Còmhraidh, a thathas ri leigeil orra còmhradh daonna tro teacs chòmhraidh air loidhne. Tha crioch a bhith air a chuir an t-susbaint Inneal-Còmhraidh le eòlaiche-inntinn ann an Oilthigh Fionnlainn an Ear, agus tha luchd-leasachaidh ann an Oilthigh Teicneòlas Munster ann an Èirinn air na sgrìobhainnean eadar-theangaichte anns an earrann-dheuchainn dhe’n inneal-còmhraidh gabhail a-steach. Tha Raonaid NicAilean, Eòlaiche-Inntinn Comhairleach a tha ‘na neach-labhairt dùthachsach na Gàidhlig, air cuideachadh a thoirt ann an dàimh ri susbaint anns an earrainn Ghàidhlig do NHS Eileanan Siar.

Tha Dr Alison NicDhonnchaidh, Co-Chomhairleachaidh Eòlaiche-Inntinn le NHS Eileanan Siar, air aithris “Tha Riaghaltas na h-Alba air eadar-theachdan ditsiotach slàinte-inntinn a ghabhail a-steach mar phàirt dhe’n ath-bheòthachadh nàiseanta bho’n ghalar sgaoilte, agus tha tòrr aig Alba ri thoirt do rannsachadh a tha a’ dol air adhart. Tha e mar fhiachaibh oirnn ionnsachadh ciamar an dèan na h-innealan sin an cobhair às mòtha. Tha sinn anabarrach taingeil gu buill a’ phobuill a tha air ar cuideachadh chun a seo ann a bhith a’ feuchainn is a’ sgrùdadh – feumar eadhon innealan-còmhraidh an leasachadh leis a’ chinne-daonna!”

Thèid na h-earrainean Ghàidhlig is Bheurla am feuchainn cuideachd tràth an ath-bhliadhna ann an deuchainn dusan seachdainnean de fhad. Tha dùil ri cur a-steach gu seo bho oileanaich ionadail aig Oilthigh na Gaidhealtachd ‘s na h-Eileanan agus bho bhuidheannan cùl-taic slàinte-inntinn sgìreil is na daoine a tha fo’n sgiathan.

Thubhairt Martainn MacChaluim, ceannard a’ phròiseact aig NHS Eileanan Siar “Cha bheag an obair a tha air a dhol a-steach gus an inneal-còmhraidh a leasachadh, a’ tòiseachadh bho chionn bhliadhna aig bùithean-obrach còmhla ri raon de bhuidheannan coimhearsnachd is proifeiseantaich. Tha sinn gu sònraichte toilichte a bhith a’ dèanamh seo am measg na h-uimhir de luchd-labhairt na Gàidhlig ‘nar coimhearsnachd, agus tha sinn dhe’n bharail gur e seo a’ cheud d’a sheòrs’ ann an Gàidhlig.”

Tha a’ cheud earrainn ann an Gàidhlig aig uair sam bith dhe’n chlàr-tomhais Warwick-Dùn-Èideann cuideachd ann an lùib a’ phròiseact, a chaidh aontachadh leis na h-ùghdarran aig Oilthigh Dùn-Èideann is Oilthigh Warwick bho chionn ghoirid.

Further details here

Subscribe

* indicates required

XpoNorth will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@xponorth.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.