Sealladh Eadar-Dhealaichte - A different perspective

Bidh daoine a’ cantainn gu bheil feum air a’ chloinn aca a bhith ag obair air am fòn-làimh no a’ càradh a’ choimpiutar aca! Tha e fìor gu bheil fàs suas le teicneòlas air iomadh cleachdaidh a bhrosnachadh agus tuigse eadar-dhealaichte air dè as urrainn teicneòlas a dhèanamh, ach tha poilitigs agus an galar mòr-sgaoilte air buaidh a thoirt air sealladh cruinne dhaoine òga air feadh na h-Alba. Tha seo a’ ciallachadh gu tric gu bheil rùintean agus brosnachaidhean gu math eadar-dhealaichte aca ri ginealach am pàrantan. Mar rud sam bith eile, feumaidh cànanan a bhith comasach air gabhail ris an àrainneachd ùr seo, agus mar sin, feumaidh sinn èisteachd ri beachdan bho gach aois. Tha am panal seo a’ toirt còmhla buidheann de dhaoine òga soirbheachail gus am beachdan air a’ Ghàidhlig a thoirt seachad agus ciamar a bhios i a’ toirt buaidh air an àm ri teachd. Ge bith an e seo ar luchd-compàirt no ma tha sibh ag iarraidh èisteachd ri rudeigin diofraichte, trobhad is coimhead air an t-seisean seo.

Bidh an t-seisean sa Ghàidhlig agus bidh tar-sgrìobhadh Beurla ri fhaighinn às dèidh an tachartas.

Modaratair | Bho Leòdhas | Amy Mhoireach

Manaidsear Leasachaidh Ceumnaiche, HIE

Às an Eilean Sgitheanach | Lauren Ferguson

Neach-buaidh na Meadhanan Sòisealta

Às an t-Suain | Viktor Kardell, Oileanach is Ceann-suidhe a’ Chomainn Oiseanach, Oilthigh Ghlaschu.

-----

A different perspective

People joke that they need their children to work their smart phone or fix the computer. It is true that growing up with technology has encouraged different usage and a different understanding of what technology can do, but politics and the pandemic have also impacted on the world view of young people across Scotland. This means that they often have very different ambitions and motivations to their parents’ generation. Like anything else, languages need to be able to adapt to this new environment, and so we need to listen to the ideas and opinions of all age groups. This panel brings together a group of successful young people to share their views on Gaelic, and how it fits with their future. Whether these are your peers, or you want to hear some different perspectives, this session is well worth watching.

This session is in Gaelic and an English transcript will be made available.

Watch the session free here

Moderator: From Lewis - Amy Murray, Manaidsear Leasachaidh Ceumnaiche, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean

From Skye – Lauren Ferguson, social media influencer

From Sweden – Viktor Kardell, student and president of Comunn Oiseanach, Oilthigh Glaschu.

Subscribe

* indicates required

XpoNorth will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@xponorth.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.